3 ഡി ഈജിപ്ഷ്യൻ ക്ലിയോപാട്ര റിംഗ് (സിൽവർ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
ബൈക്കർ സ്‌കൽ റിംഗ് (സിൽവർ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്

Popular Jewelry

ബൈക്കർ തലയോട്ടി റിംഗ് (വെള്ളി)

$180.00
സ്റ്റാർ ഫിഷ് ആന്റിക് റിംഗ് (സിൽവർ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്

Popular Jewelry

സ്റ്റാർ ഫിഷ് ആന്റിക് റിംഗ് (സിൽവർ)

$78.00
മെർമെയ്‌ഡിന്റെ സിലൗറ്റ് ആന്റിക് റിംഗ് (സിൽവർ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്
ആന്റിക്-ഫിനിഷ് ഇന്ത്യൻ ഹെഡ് ചീഫ് റിംഗ് (സിൽവർ)  Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
അക്വാ ഐ ഡബിൾ ഹാലോ റിംഗ് (സിൽവർ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്

Popular Jewelry

അക്വാ ഐ ഡബിൾ ഹാലോ റിംഗ് (സിൽവർ)

$137.99
പിങ്ക് കുഷ്യൻ കട്ട് ഹാലോ റിംഗ് (സിൽവർ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്
ഐസ്ഡ് Out ട്ട് പെർമാഫ്രോസ്റ്റ് സ്റ്റാർ റിംഗ് (സിൽവർ)
ഡയഗണൽ ലേസർ കട്ട് ഗ്രോവ്ഡ് ബാൻഡ് (സിൽവർ) ഡയഗണൽ - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്
ആന്റിക് ഫിനിഷ് ഫ്ലോറൽ ക്രിംസൺ ഐ സ്‌കൽ റിംഗ് (സിൽവർ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്
ഐസ്- R ട്ട് റ ound ണ്ട് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ എംപയർ റിംഗ് (സിൽവർ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
യെല്ലോ ആഷർ കട്ട് ത്രീ സ്റ്റോൺ റിംഗ് (സിൽവർ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്