കൊന്തയുള്ള ജേഡ്, സിസെഡ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് (സിൽവർ)
പർപ്പിൾ ജേഡ് ബാംഗിൾ ബ്രേസ്ലെറ്റ്

Popular Jewelry

പർപ്പിൾ ജേഡ് ബാംഗിൾ ബ്രേസ്ലെറ്റ്

$180.00
ജേഡ് ബാംഗിൾ (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്

Popular Jewelry

ജേഡ് ബാംഗിൾ ബ്രേസ്ലെറ്റ് (14 കെ)

$649.19
ഇളം തവിട്ട് പന്ത് ബ്രേസ്ലെറ്റ് (ജേഡ്).
റോസ് ബീഡ് ജേഡ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്

Popular Jewelry

റോസ് കൊന്ത ജേഡ് ബ്രേസ്ലെറ്റ്

മുതൽ $86.39
റെഡ് ജേഡ് കൊന്ത ബ്രേസ്ലെറ്റ്

Popular Jewelry

റെഡ് ജേഡ് കൊന്ത ബ്രേസ്ലെറ്റ്

$86.39
ജേഡ് ബോൾ ബ്രേസ്ലെറ്റ് (ജേഡ്).

Popular Jewelry

ജേഡ് ബോൾ ബ്രേസ്ലെറ്റ് (ജേഡ്).

$115.19
ടൈഗർ ഐ ബ്രേസ്ലെറ്റ് (ജേഡ്).

Popular Jewelry

ടൈഗർ ഐ ബ്രേസ്ലെറ്റ് (ജേഡ്).

മുതൽ $100.79