സെമി-പേവ് എൻ‌ഗാനിംഗ് റിംഗ് (10 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
ചാനൽ-ക്രമീകരണം മൂന്ന് പീസ്-സെറ്റ് റിംഗ് (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
ക്യൂബിക് സിർക്കോണിയ കൊന്തയുള്ള മടക്ക ഇടപഴകൽ റിംഗ് (10 കെ)
ക്യൂബിക് സിർക്കോണിയ ക്രോസ് എൻ‌ഗേജ്മെന്റ് റിംഗ് (10 കെ)
ഡയമണ്ട് ചാനൽ സെറ്റ് വിവാഹ മോതിരം (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
ഡയമണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ കോക്ക്‌ടെയിൽ റിംഗ് (14 കെ) - Popular Jewelry
ഡയമണ്ട് ഇടപഴകൽ റിംഗ് (14 കെ) - Popular Jewelry

Popular Jewelry

ഡയമണ്ട് ഇടപഴകൽ റിംഗ് (14 കെ)

$4,173.59
ഡയമണ്ട് ഇടപഴകൽ റിംഗ് (പേവ് ക്രമീകരണം) റോസ് ഗോൾഡ് (14 കെ) - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്