ഹാംഗിംഗ് വീൽ CZ കമ്മലുകൾ (സിൽവർ) ന്യൂയോർക്ക് Popular Jewelry
വിറ്റുതീർത്തു
ക്രോസ് സ്റ്റഡ് ഹാംഗിംഗ് കമ്മലുകൾ (14 കെ) മഞ്ഞ സ്വർണ്ണം
ഡോംഡ് ക്രോസ് ഹഗ്ഗി ഡാംഗ്ലിംഗ് കമ്മലുകൾ (14 കെ)
തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുനീർ തൂങ്ങുന്ന കമ്മലുകൾ (സിൽവർ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്
കറുത്ത കല്ല് ഹാലോ ഡ്രോപ്പ് കമ്മലുകൾ (വെള്ളി) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
ഡയമണ്ട് റ ound ണ്ട് ഹാംഗിംഗ് കമ്മലുകൾ (10 കെ)
ടു-ടോൺ മാർക്വിസ് ഡ്രോപ്പ് CZ കമ്മലുകൾ (14 കെ) ന്യൂയോർക്ക് Popular Jewelry
ടു-ടോൺ ഡയമണ്ട് കട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ ഡാംഗ്ലിംഗ് കമ്മലുകൾ (14 കെ) ന്യൂയോർക്ക് Popular Jewelry
ടു-ടോൺ വിർജിൻ മേരി ഡ്രോപ്പ് കമ്മലുകൾ (14 കെ) ന്യൂയോർക്ക് Popular Jewelry