ശുദ്ധജല പേൾ സ്റ്റഡ് കമ്മലുകൾ (സിൽവർ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്
ഐസ്- Out ട്ട് പാം ട്രീ സ്റ്റഡ് കമ്മലുകൾ (സിൽവർ) പ്രധാന - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്
ഐസി സ്പൈക്ക് സ്റ്റഡ് കമ്മലുകൾ (സിൽവർ) വർഷം - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്
തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുനീർ തൂങ്ങുന്ന കമ്മലുകൾ (സിൽവർ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്
ലിലാക് എമറാൾഡ്-കട്ട് ഹാലോ സ്റ്റഡ് കമ്മലുകൾ (സിൽവർ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്
പഫി പേവ് ഹാർട്ട് സ്റ്റഡ് കമ്മലുകൾ (വെള്ളി) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
സർക്കിൾ CZ സ്റ്റഡ് കമ്മലുകൾ (വെള്ളി) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്

Popular Jewelry

സർക്കിൾ CZ സ്റ്റഡ് കമ്മലുകൾ (വെള്ളി)

$85.19
മൈക്രോ പേവ് സ്ക്വയർ പാനൽ CZ സ്റ്റഡ് കമ്മലുകൾ (സിൽവർ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
സ്ക്വയർ CZ സ്റ്റഡ് കമ്മൽ (വെള്ളി) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്

Popular Jewelry

സ്ക്വയർ CZ സ്റ്റഡ് കമ്മൽ (വെള്ളി)

$85.19
ബ്ലാക്ക് സ്ക്വയർ സ്റ്റഡ് കമ്മലുകൾ (വെള്ളി) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
ബ്ലാക്ക് കുഷ്യൻ CZ കമ്മലുകൾ (സിൽവർ) ന്യൂയോർക്ക് Popular Jewelry

Popular Jewelry

ബ്ലാക്ക് കുഷ്യൻ CZ കമ്മലുകൾ (വെള്ളി)

$85.19