ബാഗെറ്റ് ഡയമണ്ട് ബ്രേസ്ലെറ്റ് (10 കെ).

Popular Jewelry

ബാഗെറ്റ് ഡയമണ്ട് ബ്രേസ്ലെറ്റ് (10 കെ).

$1,727.99
ഡയമണ്ട് ടെന്നീസ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് (14 കെ)

Popular Jewelry

ഡയമണ്ട് ടെന്നീസ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് (14 കെ)

$9,073.19
ഡയമണ്ട് മിയാമി ക്യൂബൻ ബ്രേസ്ലെറ്റ് (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
അമേത്തിസ്റ്റ് & പേൾ ബാംഗിൾ ബ്രേസ്ലെറ്റ് (14 കെ)
ഹാർട്ട് &
ബ്രാഞ്ച് ഡയമണ്ട് ബേബി ബാംഗിൾ ബ്രേസ്ലെറ്റ് (14 കെ)
സെവൻ ചാനൽ-സെറ്റ് ഡയമണ്ട് ബാംഗിൾ ബ്രേസ്ലെറ്റ് (14 കെ)
ടാൻസാനൈറ്റ് & ഡയമണ്ട് ബാംഗിൾ ബ്രേസ്ലെറ്റ് (14 കെ)
സ്ക്വയർ & ബോൾ ഡയമണ്ട് ബാംഗിൾ ബ്രേസ്ലെറ്റ് (14 കെ)
ഇല ആകൃതിയിലുള്ള ഡയമണ്ട് ബാംഗിൾ ബ്രേസ്ലെറ്റ് (14 കെ)
റിപോസ്ഡ് കർവ് ഡയമണ്ട് ബാംഗിൾ ബ്രേസ്ലെറ്റ് (14 കെ)