സെന്റ് ലാസർ റെഡ് ജെം പെൻഡന്റ് (14 കെ) (10 കെ) - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്
വിന്റേജ് ആർച്ച് സെന്റ് ലാസർ പെൻഡന്റ് (10 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്