വ്യക്തിഗതമാക്കിയ നെയിം പ്ലേറ്റ് / പേര് നെക്ലേസ് 

ഡയമണ്ട് ഷെഹെ നെക്ലേസ്

അന്ന നെക്ലേസ് 

ഇൻഫിനിറ്റി നെക്ലേസ്