ഡയമണ്ട് സോളിഡ് റ ound ണ്ട് പിക്ചർ മെഡാലിയൻ പെൻഡന്റ് (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
സ്റ്റോൺസെറ്റ് ബുക്ക് ലോക്കറ്റ് പെൻഡന്റ് (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
ഡയമണ്ട് അദൃശ്യ സെറ്റ് മെഡാലിയൻ പെൻഡന്റ് (10 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
റ ound ണ്ട് മെമ്മോറിയൽ പിക്ചർ മെഡാലിയൻ പെൻഡന്റ് (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
ചിറകുള്ള മെഡാലിയൻ പെൻഡന്റ് (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
മെമ്മോറിയൽ പിക്ചർ മെഡാലിയൻ ഡയമണ്ട് കട്ട് CZ പെൻഡന്റ് (14 കെ)
ഡ്രിപ്പിംഗ് ഡയമണ്ട് മെഡാലിയൻ പെൻഡന്റ് (14 കെ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്