സെന്റ് ആന്റണി റ ound ണ്ട് മെഡാലിയൻ പെൻഡന്റ് (14 കെ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്
സെന്റ് ആന്റണി ഓവൽ ആകൃതിയിലുള്ള മെഡാലിയൻ പെൻഡന്റ് (14 കെ)
സെന്റ് ആന്റണി ഓവൽ മെഡാലിയൻ പെൻഡന്റ് (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്