ജേഡ് റിംഗ് (ഇരുണ്ട പച്ച) മുൻവശത്ത് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്

Popular Jewelry

ജേഡ് റിംഗ് ബാൻഡ്

$56.39
ഗ്രീൻ ജേഡ് ഓവൽ കാബോചോൺ റിംഗ് (14 കെ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്

Popular Jewelry

ഗ്രീൻ ജേഡ് ഓവൽ കാബോചോൺ റിംഗ് (14 കെ)

$416.39
ഡയമണ്ട് റ ound ണ്ട് റിംഗ് (18 കെ).

Popular Jewelry

ഡയമണ്ട് റ ound ണ്ട് റിംഗ് (18 കെ).

$3,601.19
ഹീറോ പാറ്റേൺഡ് ജെം റിംഗ്സ് (സിൽവർ) ന്യൂയോർക്ക് Popular Jewelry
മാർബിൾഡ് ഗ്രീൻ ജേഡ് റിംഗ് Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്

Popular Jewelry

മാർബിൾഡ് ഗ്രീൻ ജേഡ് റിംഗ്

$109.19
ബ്ലാക്ക് ജേഡ് റിംഗ് ബാൻഡ് Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്

Popular Jewelry

ബ്ലാക്ക് ജേഡ് റിംഗ് ബാൻഡ്

$56.39
സിട്രൈൻ സോളിറ്റയർ യെല്ലോ ജേഡ് റിംഗ് (14 കെ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്
ബ്ലൂ ടോപസ് സോളിറ്റയർ ബ്ലൂ ജേഡ് റിംഗ് (14 കെ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്
ജേഡ് ഓവൽ ഡയമണ്ട് ഹാലോ റിംഗ് (14 കെ) ഡയഗണൽ - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്

Popular Jewelry

ജേഡ് ഓവൽ ഡയമണ്ട് ഹാലോ റിംഗ് (14 കെ)

$1,192.79
ജേഡ് സിഗ്നറ്റ് ന്യൂജെറ്റ് റിംഗ് (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്

Popular Jewelry

ജേഡ് ന്യൂജെറ്റ് റിംഗ് (14 കെ)

$1,189.19
ദീർഘചതുരം ജേഡ് റിംഗ് (14 കെ).

Popular Jewelry

ദീർഘചതുരം ജേഡ് റിംഗ് (14 കെ).

$613.19
ജേഡ് സ്റ്റോൺ റിംഗ് (14 കെ)

Popular Jewelry

ജേഡ് സ്റ്റോൺ റിംഗ് (14 കെ)

$358.79