ഡേവിഡ് പെൻഡന്റിന്റെ നക്ഷത്രം (വെള്ളി)
ഡേവിഡ് ഡയമണ്ട് കട്ട് മെഡാലിയൻ പെൻഡന്റ് (14 കെ) നക്ഷത്രം - Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
ഡേവിഡ് പെൻഡന്റിന്റെ (14 കെ) ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഡയമണ്ട് സ്റ്റാർ - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്
ഡേവിഡ് ഫ്ലാറ്റ് പെൻഡന്റ് (സിൽവർ) ന്യൂയോർക്ക് Popular Jewelry
ഡേവിഡ് സിസെഡ് പെൻഡന്റ് (സിൽവർ) ന്യൂയോർക്കിലെ സർക്കുലർ സ്റ്റാർ Popular Jewelry
ഡേവിഡ് ഡയമണ്ട് കട്ട് പെൻഡന്റിന്റെ നക്ഷത്രം (14 കെ) - Popular Jewelry