സ്റ്റാരി ഫ്രെയിം കാപ്രിക്കോൺ മെഡാലിയൻ പെൻഡന്റ് (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
സെന്റ് ബാർബറ മെഡാലിയൻ പെൻഡന്റ് (18 കെ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്

Popular Jewelry

സെന്റ് ബാർബറ മെഡാലിയൻ പെൻഡന്റ് (18 കെ)

$1,250.00
കാരിഡാഡ് ഡെൽ കോബ്രെ വിർജിൻ ദേവാലയം പെൻഡന്റ് (14 കെ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്
ഡി-കട്ട്സ് സെന്റ് ബാർബറ മെഡാലിയൻ പെൻഡന്റ് (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
ഓവൽ സെമി-ഐസി സെന്റ് ബാർബറ പെൻഡന്റ് (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
ബ്ലൂ സ്റ്റോൺ സെറ്റ് സെന്റ് ബാർബറ പെൻഡന്റ് (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക് ബ്ലൂ സ്റ്റോൺ സെറ്റ് സെന്റ് ബാർബറ പെൻഡന്റ് (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
ഹാർട്ട് സെൻറ് ബാർബറ പെൻഡന്റ് (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്

Popular Jewelry

ഹാർട്ട് സെൻറ് ബാർബറ പെൻഡന്റ് (14 കെ)

$215.00
ടു-ടോൺ സെന്റ് ബാർബറ പെൻഡന്റ് (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്

Popular Jewelry

ടു-ടോൺ സെന്റ് ബാർബറ പെൻഡന്റ് (14 കെ)

$149.00
സെന്റ് ബാർബറ ദീർഘചതുരം പെൻഡന്റ് (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്