ടെന്നീസ് സെന്റിപൈഡ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് പെൻഡന്റ് (വെള്ളി) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
ബേബി ട്രിങ്കറ്റ്സ് ചാം ബ്രേസ്ലെറ്റ് (വെള്ളി)
കൊന്തയുള്ള ജേഡ്, സിസെഡ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് (സിൽവർ)
കറുത്ത ഐസ് ബാർ-ലിങ്ക് ബ്രേസ്ലെറ്റ് (വെള്ളി)
ബ്ലാക്ക് മെറ്റൽ ടെന്നീസ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് (വെള്ളി)
ബ്ലൂ ഒപാൽ ബ്രേസ്ലെറ്റ് (സിൽവർ)

Popular Jewelry

ബ്ലൂ ഒപാൽ ബ്രേസ്ലെറ്റ് (സിൽവർ)

$128.39
ബ്ലൂ ഒപാൽ സിസെഡ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് (സിൽവർ)
ഇരട്ട ബ്രെയ്സ്ഡ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് (സിൽവർ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്