ഡയമണ്ട് റീഗൽ പേവ് ചാനൽ ക്രമീകരണം 3 പീസ് സെറ്റ് റിംഗ് (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
ഡയമണ്ട് റ ound ണ്ട് ചാനൽ ക്രമീകരണം 3 പീസ് സെറ്റ് റിംഗ് (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
ഡയമണ്ട് റ ound ണ്ട് 2-റോസ് ചാനൽ ക്രമീകരണം 3 പീസ് സെറ്റ് റിംഗ് (14 കെ)
ഡയമണ്ട് റ ound ണ്ട് പേവ് ത്രീ പീസ് സെറ്റ് റിംഗ്സ് (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
ഡയമണ്ട് പേവ് സ്റ്റാക്ക് 3-പീസ്-സെറ്റ് റിംഗ്സ് (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
ഡയമണ്ട് പേവ് പ്രോംഗ് 3-പീസ്-സെറ്റ് റിംഗ്സ് (14 കെ)  Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
ഡയമണ്ട് ടെൻഷൻ ക്രമീകരണം 3-പീസ്-സെറ്റ് റിംഗ്സ് (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
ഡയമണ്ട് ചാനൽ ക്രമീകരണം 3-പീസ്-സെറ്റ് വളയങ്ങൾ (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
ഡയമണ്ട് പേവ് സെറ്റിംഗ് സ്റ്റാക്ക് 3-പീസ്-സെറ്റ് റിംഗ്സ് (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
ത്രീ-റിംഗ്സ് റ ound ണ്ട് കട്ട് റിബഡ് എൻ‌ഗേജ്മെന്റ് വെഡ്ഡിംഗ് സെറ്റ് (14 കെ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്
ത്രീ-റിംഗ്സ് പ്രിൻസസ് കട്ട് ചാനൽ ഇടപഴകൽ വിവാഹ സെറ്റ് (14 കെ) പ്രധാനം - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്
ഡയഗണൽ ലേസർ കട്ട് ഗ്രോവ്ഡ് ബാൻഡ് (സിൽവർ) ഡയഗണൽ - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്