ഷാർക്ക് ടൂത്ത് CZ ലാബ്രെറ്റ് പിയേഴ്സിംഗ് (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
ഇൻഫിനിറ്റി CZ ലാബ്രെറ്റ്സ് പിയേഴ്സിംഗ് (14 കെ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്