ശുദ്ധജല പേൾ സ്റ്റഡ് കമ്മലുകൾ (സിൽവർ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്
ബുദ്ധ മദർ ഓഫ് പേൾ സ്റ്റഡ് കമ്മലുകൾ (14 കെ) പ്രധാന - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്
ഉൾച്ചേർത്ത പേൾ സ്റ്റഡ് കമ്മലുകൾ (14 കെ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്
ഹാർട്ട് lined ട്ട്‌ലൈൻ ചെയ്ത മുത്ത് കമ്മലുകൾ (14 കെ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്