ഷാർക്ക് ടൂത്ത് CZ ലാബ്രെറ്റ് പിയേഴ്സിംഗ് (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
ക്രസന്റ് മൂൺ സിസെഡ് നവൽ റിംഗ് (14 കെ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്

Popular Jewelry

ക്രസന്റ് മൂൺ സിസെഡ് നവൽ റിംഗ് (14 കെ)

$253.19
ബാർബെൽ കമ്മൽ (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
ഇരട്ട സ്പൈക്ക് പിയറിംഗ് ബോഡി ജ്വല്ലറി (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
സ്വിർലി സിസെഡ് നവൽ റിംഗ് (14 കെ) ഡയഗണൽ - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്

Popular Jewelry

S-Swirl CZ Navel Ring (14K)

$281.99
ക്രിസ് ക്രോസ് സിസെഡ് സ്റ്റഡ് നവൽ റിംഗ് (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
ഇരട്ട സ്പൈക്ക് പുരികം തുളയ്ക്കൽ (14 കെ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്
ഓവൽ ഹാലോ സിസെഡ് ഡാംഗിൾ നേവൽ റിംഗ് (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
സ്പൈക്കി പുരികം തുളയ്ക്കൽ (14 കെ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്

Popular Jewelry

സ്പൈക്ക് ഐബ്രോ റിംഗ് (14 കെ)

$214.79
Line ട്ട്‌ലൈൻ ഹാർട്ട് ഡാംഗിൾ നേവൽ റിംഗ് (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
ബാർബെൽ ലവ് കീ (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
സൺ സിസെഡ് നവൽ റിംഗ് (14 കെ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്

Popular Jewelry

സൺ സിസെഡ് നവൽ റിംഗ് (14 കെ)

$217.19