ഐസ് Out ട്ട് ഹംസ / ഹമേഷ് ഹാൻഡ് ഐ പെൻഡന്റ് സിൽവർ
ഡേവിഡ് ഡയമണ്ട് കട്ട് മെഡാലിയൻ പെൻഡന്റ് (14 കെ) നക്ഷത്രം - Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
100% ജൂത പെൻഡന്റ് (14 കെ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്

Popular Jewelry

100% ജൂത ഫ്രെയ്‌സ് പെൻഡന്റ് (14 കെ)

$188.39
ഡേവിഡ് പെൻഡന്റിന്റെ (14 കെ) ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഡയമണ്ട് സ്റ്റാർ - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്
ടെക്സ്ചർഡ് ചായ് പെൻഡന്റ് (സിൽവർ)

Popular Jewelry

ടെക്സ്ചർഡ് ചായ് പെൻഡന്റ് (സിൽവർ)

$65.99
ഡേവിഡ് ഡയമണ്ട് കട്ട് പെൻഡന്റിന്റെ നക്ഷത്രം (14 കെ) - Popular Jewelry