ഡയമണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ സ്റ്റഡ് കമ്മൽ (14 കെ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്
കർവി സ്ക്വയർ ഡയമണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ സ്റ്റഡ് കമ്മലുകൾ (10 കെ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്
ഡയമണ്ട് ഹണികർബ് ക്ലസ്റ്റർ സ്റ്റഡ് കമ്മലുകൾ (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
ഡയമണ്ട് മിനി ക്ലസ്റ്റർ സ്റ്റഡ് കമ്മലുകൾ (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
ഡയമണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ സ്റ്റഡ് കമ്മലുകൾ (14 കെ) Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
ഡയമണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ ബെസെൽ സ്റ്റഡ് കമ്മലുകൾ (14 കെ)  Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്
സ്റ്റാർ ക്ലസ്റ്റർ സ്റ്റഡ് കമ്മലുകൾ (14 കെ) ഫ്രണ്ട് - Popular Jewelry - ന്യൂയോര്ക്ക്